Igazgatói köszöntő
Hírek
Aktualitasok
Eseménynaptár
Dokumentumok
Titkárság
Diákok munkái
Képgaléria
Médiatár
Szülői levelek
Étlap
Könyvtár

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai Tagintézménye

Dad Telephely
Elérhetőség:
Tatai iroda
2890 Tata, Tanoda tér 5/a, (41-es terem)
Telefon:
06 30 163-7354 vagy
06 30 574-8552
email:

 • nevelési tanácsadás
 • pszichológiai ellátás
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • utazó gyógypedagógiai szolgáltatás
 • kiemelten tehetséges gyermekek gondozása

Pedagógiai Szakszolgálatunk és Utazó Gyógypedagógiai Hálózatunk ellátja a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztését és habilitációs – rehabilitációs foglalkoztatásait.

Év elején szűréseket végzünk, melyek eredményei és a szülők igényei alapján prevenciós fejlesztéseket kezdünk, a mozgás és az iskolai készségek (emlékezet, figyelem, írás, mozgás stb.) területén.

Év közben szülői kérésre egyéni vizsgálatot végzünk, és ez alapján kezdjük meg a gyermekek/tanulók prevenciós fejlesztését, szükség esetén javaslatot teszünk az illetékes járási Szakértői Bizottságnál történő további vizsgálatra. Figyelemmel kísérjük a szakértői vélemények érvényességét, jelezzük az esedékes felülvizsgálat idejét, véleményünkkel segítjük a Szakértői Bizottságok munkáját a gyermekek/tanulók pontosabb diagnózisának megállapításában.

Különböző csoportos foglalkozásokat kínálunk partner intézményeink tanulói számára (tanulásmódszertan, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő játékos foglalkozások stb.). Igény szerint tanácsadással segítjük az intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját és igyekszünk a szülők kérdéseire is válaszokat adni.

Tehetséggondozás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása

Tehetséggondozó tevékenységet a református szakszolgálatnál a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja látja el.

Elérhetőség:

Logopédiai Ellátás

A logopédiai ellátás célja és feladata a beszédhibák és/vagy nyelvi zavarok megelőzése, illetve korrekciója. Feladatunk a nyelvi zavarok nyomán fellépett másodlagos elváltozások javítása, cél az ép beszéd- és nyelvi struktúra létrehozása. A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

Munkánk a hatályos törvényi háttérhez, a szakszolgálati protokollhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodik. A törvény által előírt kötelező logopédiai szűrést a harmadik és az ötödik életévüket betöltött gyermekek esetében végezzük. A 3 év alatti, illetve az első osztályos, vagy annál idősebb gyerekek esetében a logopédiai szűrés és vizsgálat szülői kérés alapján történik.

A kliensek megfelelő beszédállapotának eléréséhez elengedhetetlen az intézményben dolgozók közti team munka, valamint a szülőkkel való szoros partneri együttműködés.

A terápiás munkát helyben, a gyerekek saját intézményében végezzük.

GYÓGYTESTNEVELÉS
A gyógytestnevelés célcsoportja köznevelésben - oktatásban részt vevő azon óvodás és iskolás gyermekek köre, akiket az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján a II. kategóriás testnevelési besorolása indokolja. A testnevelési besorolás fokozatát (I., II.a, II.b, III.) az iskolaorvos határozza meg.

Valamint azok a gyermekek/tanulók, akik átmenetileg, egészségi állapotuk miatt ideiglenesen felmentettek, de a gyógytestnevelés órán való részvételük nem kontraindikált.

Az óvodai gyógytestnevelés ellátást szakorvosi javaslat alapján lehet megszervezni, mely vizsgálatot a szülő kérheti gyermekorvoson keresztül a megfelelő szakrendelés igénybevételével, vagy az óvoda felkérésre elvégzi a védőnő, mely szűrést a gyermekorvos hagyja jóvá.

A gyógytestnevelés célja: a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése illetve megszüntetése a testnevelés eszközeivel.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

Az iskola elkezdéséhez a gyermekeknek szüksége van bizonyos készségek és képességek meglétére. Néhány terület, amelynek megfelelő fejlettsége nagyon fontos ahhoz, hogy a kisgyermek az iskolában kudarcok nélkül boldoguljon:

 • nagymozgások összerendezettsége
 • finommozgások fejlettsége
 • testséma
 • szem-kéz koordináció
 • térérzékelés
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • figyelem
 • emlékezet
 • általános tájékozottság
 • kommunikációs képességek
 • verbális kifejezőkészség
 • kognitív képességek

Az óvodában és az iskola első osztályában prevenciós szűréseket végezünk a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzésére, a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlettségi szintjének meghatározására. Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolttá teszi, lehetőség van az esetleges elmaradások fejlesztésére. Ezek a foglalkozások többnyire játékos formában valósulnak meg.

PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS

 • a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztése és habilitációsrehabilitációs foglalkozások tartása
 • egyéni vizsgálatok, állapotmegismerés diagnosztikai eszközökkel
 • egyéni/csoportos alkalmak fejlesztési terv alapján
 • pszichológiai foglalkozások
 • szülői konzultáció

CSOPORTOS FEJLESZTÉSEK

A Református Egymi több területen szolgáltat csoportos fejlesztő foglalkozásokat.

 • mozgásfejlesztés (szenzomotoros tréning)
 • tanulásmódszertan
 • szociális kompetenciák fejlesztése
 • problémamegoldó gondolkodás fejlesztés
 • játékra nevelés
 • komplex anyanyelvi nevelés logopédiai eszközökkel

A mozgásfejlesztést a testnevelés eszközeivel és más speciális eszközrendszerrel végezzük, melyek hatékonyan segítik az idegrendszer behuzalozását és ezáltal a gyermekek felzárkóztatását vagy tehetségük kibontakoztatását. Minden esetben feltérképezzük a fejleszteni kívánt gyerekek, tanulók aktuális állapotát majd hozzákezdünk a fejlesztőmunkához.

A tanulásmódszertani órák célja, olyan tanulási technikák megismertetése, kialakítása, melyek segítséget nyújtanak a tanulónak és biztosabb alapot adnak tanulmányaik sikeresebb teljesítéséhez. Az itt szerzett ismereteksegítséget nyújthatnak a diákok tanuláshoz való viszonyának megváltozásához és hatékonyabbá válásához. Ezen felül olyan képességek, részképességek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd és olvasás, valamint az itt tanultak segítik az önismereti és kooperációs munkát, ami elengedhetetlen a sikeres és örömteli tanuláshoz.

Református EGYMI dolgozói:


Árki Mónika - gyógy-, és fejlesztő pedagógus

Kriskó Zsuzsanna - gyógypedagógus, TSMT terapeuta

Schön Martin - gyógytestnevelő

Iván Lászlóné - gyógypedagógus, logopédus

Gábor Ágnes - fejlesztő pedagógus, terapeuta

06-34/470-070
Cím: 2854 Dad, Fő u. 37.
Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja
OM: 201 683