Dadi Református
Általános Iskola
Igazgatói köszöntő
Hírek
Aktualitasok
Eseménynaptár
Dokumentumok
Titkárság
Diákok munkái
Képgaléria
Médiatár
Szülői levelek
Étlap
Könyvtár

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Tatabányai Tagintézménye

Dad Telephely
Elérhetőség:
Tatai iroda
2890 Tata, Tanoda tér 5/a, (41-es terem)
Telefon:
06 30 163-7354 vagy
06 30 574-8552
email:

 • nevelési tanácsadás
 • pszichológiai ellátás
 • logopédiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • utazó gyógypedagógiai szolgáltatás
 • kiemelten tehetséges gyermekek gondozása

Pedagógiai Szakszolgálatunk és Utazó Gyógypedagógiai Hálózatunk ellátja a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztését és habilitációs – rehabilitációs foglalkoztatásait.

Év elején szűréseket végzünk, melyek eredményei és a szülők igényei alapján prevenciós fejlesztéseket kezdünk, a mozgás és az iskolai készségek (emlékezet, figyelem, írás, mozgás stb.) területén.

Év közben szülői kérésre egyéni vizsgálatot végzünk, és ez alapján kezdjük meg a gyermekek/tanulók prevenciós fejlesztését, szükség esetén javaslatot teszünk az illetékes járási Szakértői Bizottságnál történő további vizsgálatra. Figyelemmel kísérjük a szakértői vélemények érvényességét, jelezzük az esedékes felülvizsgálat idejét, véleményünkkel segítjük a Szakértői Bizottságok munkáját a gyermekek/tanulók pontosabb diagnózisának megállapításában.

Különböző csoportos foglalkozásokat kínálunk partner intézményeink tanulói számára (tanulásmódszertan, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő játékos foglalkozások stb.). Igény szerint tanácsadással segítjük az intézményekben dolgozó pedagógusok munkáját és igyekszünk a szülők kérdéseire is válaszokat adni.

Tehetséggondozás, kiemelten tehetséges gyermekek gondozása

Tehetséggondozó tevékenységet a református szakszolgálatnál a Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja látja el.

Elérhetőség:

Logopédiai Ellátás

A logopédiai ellátás célja és feladata a beszédhibák és/vagy nyelvi zavarok megelőzése, illetve korrekciója. Feladatunk a nyelvi zavarok nyomán fellépett másodlagos elváltozások javítása, cél az ép beszéd- és nyelvi struktúra létrehozása. A logopédiai ellátás feladata a hangképzés, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi képesség fejlődési és szerzett zavaraihoz, továbbá a specifikus tanulási zavarokhoz (diszlexia, diszortográfia, diszgráfia, diszkalkulia) kapcsolódó prevenciós, állapotmegismerési és terápiás tevékenység.

Munkánk a hatályos törvényi háttérhez, a szakszolgálati protokollhoz és a helyi sajátosságokhoz igazodik. A törvény által előírt kötelező logopédiai szűrést a harmadik és az ötödik életévüket betöltött gyermekek esetében végezzük. A 3 év alatti, illetve az első osztályos, vagy annál idősebb gyerekek esetében a logopédiai szűrés és vizsgálat szülői kérés alapján történik.

A kliensek megfelelő beszédállapotának eléréséhez elengedhetetlen az intézményben dolgozók közti team munka, valamint a szülőkkel való szoros partneri együttműködés.

A terápiás munkát helyben, a gyerekek saját intézményében végezzük.

GYÓGYTESTNEVELÉS
A gyógytestnevelés célcsoportja köznevelésben - oktatásban részt vevő azon óvodás és iskolás gyermekek köre, akiket az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján a II. kategóriás testnevelési besorolása indokolja. A testnevelési besorolás fokozatát (I., II.a, II.b, III.) az iskolaorvos határozza meg.

Valamint azok a gyermekek/tanulók, akik átmenetileg, egészségi állapotuk miatt ideiglenesen felmentettek, de a gyógytestnevelés órán való részvételük nem kontraindikált.

Az óvodai gyógytestnevelés ellátást szakorvosi javaslat alapján lehet megszervezni, mely vizsgálatot a szülő kérheti gyermekorvoson keresztül a megfelelő szakrendelés igénybevételével, vagy az óvoda felkérésre elvégzi a védőnő, mely szűrést a gyermekorvos hagyja jóvá.

A gyógytestnevelés célja: a mozgásszervi deformitásokkal és belgyógyászati panaszokkal küszködő, a testi képességekben visszamaradó, azaz a gyógytestnevelésre utalt tanulók panaszainak csökkentése illetve megszüntetése a testnevelés eszközeivel.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

Az iskola elkezdéséhez a gyermekeknek szüksége van bizonyos készségek és képességek meglétére. Néhány terület, amelynek megfelelő fejlettsége nagyon fontos ahhoz, hogy a kisgyermek az iskolában kudarcok nélkül boldoguljon:

 • nagymozgások összerendezettsége
 • finommozgások fejlettsége
 • testséma
 • szem-kéz koordináció
 • térérzékelés
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • figyelem
 • emlékezet
 • általános tájékozottság
 • kommunikációs képességek
 • verbális kifejezőkészség
 • kognitív képességek

Az óvodában és az iskola első osztályában prevenciós szűréseket végezünk a tanulási és beilleszkedési nehézségek megelőzésére, a tanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlettségi szintjének meghatározására. Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolttá teszi, lehetőség van az esetleges elmaradások fejlesztésére. Ezek a foglalkozások többnyire játékos formában valósulnak meg.

PSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS

 • a Szakértői Bizottságok által megvizsgált és diagnosztizált BTMN-es és SNI-s tanulók fejlesztése és habilitációsrehabilitációs foglalkozások tartása
 • egyéni vizsgálatok, állapotmegismerés diagnosztikai eszközökkel
 • egyéni/csoportos alkalmak fejlesztési terv alapján
 • pszichológiai foglalkozások
 • szülői konzultáció

CSOPORTOS FEJLESZTÉSEK

A Református Egymi több területen szolgáltat csoportos fejlesztő foglalkozásokat.

 • mozgásfejlesztés (szenzomotoros tréning)
 • tanulásmódszertan
 • szociális kompetenciák fejlesztése
 • problémamegoldó gondolkodás fejlesztés
 • játékra nevelés
 • komplex anyanyelvi nevelés logopédiai eszközökkel

A mozgásfejlesztést a testnevelés eszközeivel és más speciális eszközrendszerrel végezzük, melyek hatékonyan segítik az idegrendszer behuzalozását és ezáltal a gyermekek felzárkóztatását vagy tehetségük kibontakoztatását. Minden esetben feltérképezzük a fejleszteni kívánt gyerekek, tanulók aktuális állapotát majd hozzákezdünk a fejlesztőmunkához.

A tanulásmódszertani órák célja, olyan tanulási technikák megismertetése, kialakítása, melyek segítséget nyújtanak a tanulónak és biztosabb alapot adnak tanulmányaik sikeresebb teljesítéséhez. Az itt szerzett ismereteksegítséget nyújthatnak a diákok tanuláshoz való viszonyának megváltozásához és hatékonyabbá válásához. Ezen felül olyan képességek, részképességek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, emlékezet, gondolkodás, beszéd és olvasás, valamint az itt tanultak segítik az önismereti és kooperációs munkát, ami elengedhetetlen a sikeres és örömteli tanuláshoz.

Református EGYMI dolgozói:


Árki Mónika - gyógy-, és fejlesztő pedagógus

Kriskó Zsuzsanna - gyógypedagógus, TSMT terapeuta

Schön Martin - gyógytestnevelő

Iván Lászlóné - gyógypedagógus, logopédus

Gábor Ágnes - fejlesztő pedagógus, terapeuta

06-34/470-070
Cím: 2854 Dad, Fő u. 37.
Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja
OM: 201 683